Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společenstvím Flyboards.cz a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem poukazu na let na Flyboardu, Jetpacku, nebo Hoverboardu.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Společnost Flyboards.cz, Roman Komárek, IČ: 62067923 se sídlem Jaroslava Haška 605, 5840 01 Ledeč nad Sázavou, živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem ve Světlé nad Sázavou. Č.j.: 765/2020/OSŠaŽ/Smi3 a Sp. značka: 765/2020/OSŠaŽ/Smi (dále jen Flyboards.cz) má oprávnění provozovat činnosti uvedené na ŽL.
 2. Lety na Flyboardu, Jetpacku, Hoverboardu  (dále služby).
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společenstvím Flyboards.cz a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.flyboard.cz

2. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi Flyboards.cz a klientem vzniká zaplacením celé kupní ceny poukazu. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby Flyboards.cz kupuje nebo využívá. Koupí poukazu, rezervací termínu služby nebo zaplacením poukazu klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
 2. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u společenstvím Flyboards.cz uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Flyboards.cz se tímto zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

3. Odstoupení od smlouvy

 1. Při koupi poukazu přes internet má klient právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
 2. Pokud klient odstoupí od této smlouvy, provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení klienta o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od klienta obdržel. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který klient jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud klient výslovně neurčil jinak.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

4. Předmět smlouvy

Let na Flyboardu. Jetpacku, Hoverboardu

 • Klient se s instruktorem setká na předem domluveném místě. O uskutečnění letu nebo zrušení letu rozhoduje instruktor (dále instruktor). Instruktor má rovněž pravomoc změnit čas letu i v případě, že dojde ke zhoršení či nebudou od samého počátku v daném místě příznivé klimatické podmínky, které by mohli mít negativní vliv na průběh letu. Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu. Doba letu je dána typem poukazu. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena instruktorem z důvodu bezpečného provedení letu, bez nároku na kompenzaci ceny.

Poukaz na let na Flyboardu, Jetpacku, Hoverboardu

 • Klient může využít službu pouze s platným poukazem na danou službu vydanou Flyboards.cz, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s Flyboards.cz uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Objednávka poukazu

 • Klient si může objednat let na stránkách www.flyboard.cz, telefonicky, e-mailem, nebo u smluvních prodejců.

Dodání poukazu

 • Poukaz si lze vyzvednout u smluvních prodejců, jinak je zaslána dle přání klienta (poštou, či elektronicky). Flyboards.cz nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

Cena letu

 • Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách www.flyboard.cz. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena převodem, dobírkou, platbou v hotovosti.
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zásilky dobírkou.
 • Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a nebo sčítat s jinými slevami.

Platnost poukazu a rezervace termínu letu

 • Platnost poukazu je 12 měsíců od jeho zaplacení.
 • Poukazy lze uplatnit pouze v sezoně od června do září jak je uvedeno na www.flyboard.cz
 • Rezervaci termínu letu lze provést nejpozději jeden pracovní den před konáním zážitku.
 • Není-li podle těchto obchodních podmínek řádně rezervovaný let realizován z důvodu nepřízně počasí, nabídne provozovatel klientovi náhradní termín v rámci doby platnosti poukazu, je-li to z kapacitních důvodů možné, anebo prodlouží platnost poukazu o nezbytně nutnou dobu. Klient si může rezervovat náhradní termín letu v době platnosti poukazu, případně v rámci prodloužené platnosti i samostatně.
 • Nedostaví-li se klient k odbavení letu podle těchto VOP a lety jsou ten den realizovány a klient včas, tj. alespoň dva pracovní dny předem rezervaci nezruší, nemá klient nárok na vrácení ceny poukazu ani na náhradní plnění ze strany provozovatele.
 • Poukazy jsou přenosné.
 • Vouchery se rezervují telefonicky na tel. čísle + 420 607 253 898 nebo písemně na info@flyboard.cz, kde bude domluven termín a podrobnosti letu. Lety probíhají po od června do konce září, je-li vhodné počasí. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si vybere jiný termín.

Prodloužení platnosti

 • Pokud měl klient v době platnosti poukazu postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu na jeho žádost platnost letenky či voucheru prodloužena o dalších 12 měsíců ZDARMA.
 • Klient může požádat o prodloužení voucheru o dalších 12 měsíců za poplatek 500,- Kč, ale pouze v případě, že voucher je stále platný - vouchery po době platnosti již NELZE PRODLOUŽIT.
 • Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher je po skončení platnosti propadlý, nelze ho již využít a platnost takového voucheru již NELZE PRODLOUŽIT.

Zdravotní omezení

 • Z bezpečnostních důvodů nemohou být odbaveni těhotné ženy a děti mladší osmi let.
 • Klienti mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Klientům není doporučeno let absolvovat při onemocněním pohybového ústrojí, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř … ). Starší osoby by se měly při rozhovoru s instruktorem nechat informovat o možném riziku.
 • Přeprava klienta může být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek před letem – zaplacený poukaz v takovém případě propadá bez náhrady. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

 Omezení

 • nohy jsou omezeny velikostí 4 – 11 (pouze u letu na Flyboardu)
 • hmotnost nesmí přesáhnout 140 kg

 

Oděv a osobní věci klienta

 • Je doporučeno si sebou vzít ručník a plavky.
 • Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Za kamery, brýle, fotoaparáty a podobné předměty Flyboards.cz nemůže převzít žádné ručení. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.
 • V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů instruktora.

Pojištění klienta

 • Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny instruktorovi a provozovateli, tedy Flyboards.cz.
 • Klient není od Flyboards.cz nijak pojištěn. Za veškeré újmy na zdraví a majetku je odpovědný pouze klient sám.

Změna termínu letu klientem

 • Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než dva pracovní dny před dohodnutým časem letu, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než dva pracovní dny před dohodnutým časem letu, má Flyboards.cz právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.
 • Pokud se klient nedostaví na místo letu bez omluvy, poukaz bude zrušen bez náhrady.
 • V případě, kdy klient nevyužije žádný z nabízených termínů letu ve stanovené době, je poukaz zrušen bez nároku na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení klienta od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je poukaz zrušen bez nároku na vrácení zaplacené kupní ceny.

Reklamace a stížnosti

 • Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat či napsat ve lhůtě 2let od nákupu poukazu zástupci Flyboards.cz. a vše domluvit smírčí cestou. Klient může rovněž postupovat podobně, bude-li spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit. Společnost Flyboards.cz veškeré tyto informace ráda přivítá na adrese: info@flyboard.cz
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

Závěrečné ustanovení

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.6.2013