Podmínky ochrany osobních údajů

Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společenství:

Flyboards.cz

Jaroslava Haška 605

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:62067923

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem ve Světlé nad Sázavou.

Č.j.: 765/2020/OSŠaŽ/Smi3 a Sp. značka: 765/2020/OSŠaŽ/Smi

Oprávněná osoba:

Roman Komárek

tel: +420 721 192 760

email: info@flyboard.cz

(dále jen „správce“)

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • DIČ
 • emailová adresa
 • telefon
 • historie navštívených stránek na webu

Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • váš souhlas se zpracováním pro účely retargetingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší objednávky
 • vyřízení případné reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů
 • cílené nabízení našich služeb
 • analýzu návštěvnosti webových stránek

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 2 roky ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
 • historie vaší návštěvnosti na webu po dobu 30 dnů ode dne odvolání souhlasu

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

– správce webových stránek

– externí účetní

– přepravní společnost Česká pošta a.s.

– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a

aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email info@flyboard.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 04.03.2024